„Niechaj każdy z was ochrzci się w Imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dz. 2, 38)

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. (KKK 1213) W tym sakramencie dokonuje się nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Mistycznym Ciałem, którym jest Kościół. Sakrament chrztu wyzwala z grzechu pierworodnego i z wszystkich innych grzechów. Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

 

Zgłoszenie dziecka.

Prośbę o chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w biurze parafialnym ustalając jednocześnie z duszpasterzem datę chrztu świętego. Komplet wymaganych dokumentów rodzice dziecka składają w biurze parafialnym najpóźniej dwa tygodnie przed wcześniej ustaloną datą chrztu św. (przynajmniej jeden rodzic wyraża zgodę na chrzest).

Jeżeli dziecko zamieszkuje poza parafią rodzice dostarczają zgodę na udzielenie chrztu z parafii zamieszkania. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt).

Sakrament Chrztu świętego w tutejszej parafii udzielany jest w niedziele podczas Mszy świętej o godz. 11:00 lub w soboty poza Mszą świętą.

 

Wymaganymi dokumentami do spisania aktu chrztu są:

  • Akt urodzenia dziecka z USC (oryginał do wglądu);
  • Akt ślubu rodziców: dokument świadczący o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego (jeśli ślub odbył się poza parafią)/ w przypadku jego braku dokument z USC o zawarciu kontraktu cywilnego;
  • Dane personalne rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód, adres zamieszkania);
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i spełnianiu warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

 

Rodzice chrzestni

Prawo Kościoła wymaga aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. kan. 873 KPK).

Rodzice chrzestni dziecka mieszkający poza parafią potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt)

 

Chrzestnym może zostać osoba, która:

  • Ukończyła 16 rok życia;
  • Przyjęła sakrament chrztu, komunii i bierzmowania;
  • Jest praktykującym katolikiem i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary;
  • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne.