„Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzesze w dniu ostatecznym” (J. 6, 54).

 

„Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Pozostałe zaś sakramenty, tak jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i ku niej zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha.” (KKK 1324)
 Uczest­nic­two wier­nych w Eucha­ry­stii

Obo­wiąz­kowi uczest­ni­cze­nia we Mszy św. zadość­czyni ten, kto w niej bie­rze udział w nie­dziele i święta lub w dniu poprze­dza­ją­cym wie­czo­rem, to jest od godziny 1600. Ze względu na pod­kre­śle­nie świą­tecz­nego cha­rak­teru nie­dzieli i święta Synod zachęca, by uczest­ni­czyć we Mszy w sam dzień świą­teczny. (sta­tut 473)

Obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy świę­tej obej­muje wszyst­kie nie­dziele oraz uro­czy­sto­ści i święta naka­zane, do któ­rych należą:

 • Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skiego – 25 grud­nia,
 • Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­cielki – 1 stycz­nia,
 • Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego – 6 stycz­nia,
 • Uro­czy­stość Naj­święt­szego Ciała i Krwi Pań­skiej (Boże Ciało),
 • Uro­czy­stość Wnie­bow­zię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny – 15 sierp­nia,
 • Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych.
   


Dzieci przystępują do I Komunii świętej w trzeciej klasie szkoły podstawowej

Przygotowanie dziecka do I Komunii św. odbywa się poprzez religijne wychowanie w rodzinie, uczęszczanie na katechizację szkolną i czynny udział w roku liturgicznym w parafii.

Obowiązki dziecka przygotowującego się do I Komunii św.:

 • Systematycznie uczęszczać na katechizację w szkole;
 • Uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej;
 • Uczestniczyć w nabożeństwach wskazanych przez duszpasterzy;
 • Posiadać odpowiedni poziom wiedzy religijnej.

Dokumenty niezbędne do I Komunii świętej:

 • świadectwo chrztu dziecka (jeżeli chrzest miał miejsce poza parafią).

Obowiązki rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.:

 • Uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej z dzieckiem;
 • Dawać świadectwo życia chrześcijańskiego;
 • Współpracować z Księdzem Proboszczem i katechetami w przygotowaniu do I Komunii św.;
 • Uczestniczyć w ustalonych spotkaniach katechetycznych w parafii;
 • Przystępować do sakramentów świętych.