„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” (Mt. 19, 6)

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. KKK 1601

Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną osobistą zgodę. W ten sposób aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa. Ten święty związek, ze względu na dobro tak małżonków i potomstwa, jak i społeczeństwa, nie jest uzależniony od ludzkiego sądu. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i celami. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla trwania rodzaju ludzkiego, dla rozwoju osobowego i wiecznego losu poszczególnych członków rodziny, dla godności, stałości, pokoju i pomyślności samej rodziny oraz całego społeczeństwa ludzkiego. Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowe uwieńczenie. W ten sposób mężczyzna i kobieta, który przez związek małżeński „już nie są dwoje, lecz jedno ciało”, przez najściślejsze zespolenie osób i działań świadczą sobie wzajemnie pomoc i posługę oraz doświadczają sensu swej jedności i osiągają ją w coraz pełniejszej mierze. To głębokie zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku nieprzerwalnej jedności ich współżycia. (Gaudium et spes nr. 48)

 

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Przygotowanie dalsze

  • Narzeczeni powinni ukończyć katechezę przedmałżeńską (tzw. kurs przedmałżeński).
  • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu ustalenia daty i godziny ślubu – zazwyczaj z rocznym wyprzedzeniem.

 

Przygotowanie bliższe (Trzy miesiące przed ślubem)

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa dokonuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego (jeżeli narzeczeni chcą je przeprowadzić w innej parafii konieczne jest zezwolenie jednego ze swoich proboszczów). Narzeczeni zgłaszają się razem trzy miesiące przed terminem ślubem z kompletem wymaganych dokumentów do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do spisywania protokołu powinni przynieść ze sobą następujące dokumenty:

  • Ważny dokument tożsamości - dowody osobiste;
  • Świadectwa chrztu św. (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data ślubu). Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty;
  • Świadectwa ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (kserokopia);
  • Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej (kurs małżeński);
  • Zaświadczenie z Poradni Życia Małżeńskiego (Poradnia Rodzinna);
  • Dane świadków (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania);
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy);
  • Jeżeli wcześniej został zwarty związek cywilny – odpis Skróconego Aktu Małżeństwa z USC.