Wymagane dokumenty do sakramentu bierzmowania:

  • metryka chrztu (dot. osób ochrzczonych poza parafią);
  • opinia katechety z katechezy szkolnej;
  • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

 

Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien:

  • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.;
  • Regularnie przystępować do sakramentu pokuty;
  • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;
  • Brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania;
  • Uczestniczyć w nabożeństwach podczas roku liturgicznego wskazanych przez duszpasterzy.

 

Świadek bierzmowania

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby świadkiem był jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny. Świadkiem bierzmowania nie mogą być rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Oczywistym jest fakt, że przed bierzmowania świadek powinien przystąpić do spowiedzi św. i w dniu uroczystości bierzmowania przystąpić do komunii św.

 

Wybór patrona bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować.
Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą lub błogosławioną.